เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

P01 1

นายวัชรากร คำพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

P01 2

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนะผล
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำปึล

P01 2

นางสาวน้ำทิพย์ ยิ่งคง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดทุ่งนาศรีธาราม

P01 2

นางพินิจ อยู่สบาย
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายขาว

P01 2

นางบุญคง อุ่นศิลป์
ผช.ครู ผดด.
ศูนย์พัฒนาฯตาโมม

P01 2

นางสุพิศ มะลิวรรณ
ผช.ครู ผดด. ศูนย์พัฒนาฯตาโมม

P01 2

นางประทินยา ไชยราช
ผช.ครู ผดด. ศูนย์พัฒนาฯ
วัดสุวรรณราษฎร์บำรุง

P01 2

นางสาวนิรมล อยู่สบาย
จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา

P01 2

นางธิดาพร สุระการ
ผช.ครู ผดด.ศูนย์พัฒนาฯ
วัดสุวรรณราษฎร์บำรุง

P01 2

นางสาวพาณิชย์ ยิ่งคง
ผช.ผดด.
ศูนย์ฯวัดทุ่งนาศรีธาราม

P01 2

นางนภาพร หอมหวล
ผช.ผดด.ศูนย์ฯอำปึล

P01 2

นางสาวอรดา พัฒน์ผล
ผช.ผดด.ศูนย์ฯวัดทุ่งนาศรีธาราม

P01 2

นางสาวอารียา พันธ์สุวรรณ
ผช.ผดด.ศูนย์ฯทรายขาว

P01 2

นางสาวปิ่นทิพย์ ดำละออ
ผช.ผดด.ศูนย์ฯอำปึล

P01 2

นางสาวอรณา สีหาโคตร
ผช.ผดด.ศูนย์ฯอำปึล

P01 2

นางสาวณัฐติยา เกตขจร
ผช.ผดด.ศูนย์ฯตาโมม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

footer haetailocal

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์(Sakat Administrative Organization)
เลขที่ 173 หมู่ 1 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จัหวัดสุรินทร์ 32150

Email : saraban@sakadsurin.go.th  โทรศัพท์ : 044-558725 โทรสาร : 044-558728

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.sakadsurin.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2022  www.sakadsurin.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702 (K.โจ)